1. Balčienė, Irena. Juzefo Jasinskio asmeninė biblioteka //Knygotyra. – T. 34 (1998), p. 20 – 29.

2. Balčienė, Irena. XVI- XVIII a. kalendoriai Vilniaus universiteto bibliotekoje // Knygotyra. – T. 33 (1997), p. 88- 91.

3. Baltrušaitytė, Renata. Bažnyčia išsaugojo knygas, o knygos- bažnyčią // Veidas. – 2004, Nr. 50.

4. Bartkus, K. Senosios Raudondvario bibliotekos pėdsakais // Bibliotekų darbas. – 1968, Nr. 6, p. 39.

5. Bekžanova, Nailia. Rytų Prūsijos lietuviškieji leidiniai Rusijos mokslų akademijos bibliotekoje // Knygotyra. – T. 52 (2009), p. 163-185 (rusų kalba).

6.Braziūnienė, Alma. Apie marginalijas kaip knygų prekybos istorijos šaltinį // Knygotyra. – T. 21 (1994), p. 16- 19.

7. Braziūnienė, Alma. „Bibliotheca Sapiehana“ Vilniaus universitete // Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis, 1995. – Vilnius, 1997, p. 46- 53.

8. Braziūnienė, Alma. Dominiko Sivickio biblioteka // Tarp knygų. – 1995, Nr. 2, p. 15-17.

9. Braziūnienė, Alma. J. K. Chodkevičiaus bibliotekos pėdsakais // Informacijos mokslai. – T. 20 (2002), p. 100-105.

10. Braziūnienė, Alma. Kazio Varnelio biblioteka kaip asmenybės atspindys // Bibliofilija kaip asmenybės raiška : Kazio Varnelio biblioteka. – Vilnius, 2008. – p. 119-265.

11. Braziūnienė, Alma. Kazio Varnelio bibliotekos komplektavimas : specifika, būdai, šaltiniai // Knygotyra. – T. 45 (2005), p. 38-67.

12. Braziūnienė, Alma. Kelios pastabos dėl Žygimanto Augusto knygų Vilniaus universiteto bibliotekoje // Knygotyra. – T. 33 (1998), p. 181-186.

13. Braziūnienė, Alma. Knyga kaip muziejinis eksponatas Kazio Varnelio bibliotekoje // Knygotyra. – T. 40 (2003), p. 153-166.

14. Braziūnienė, Alma. Knygos nuosavybės ženklas kaip knygos bibliofilinės vertės rodiklis (Kazio Varnelio bibliotekos pagrindu) // Knygotyra. – T. 42 (2004), p. 9- 24.

15. Braziūnienė, Alma. Lietuvos didikų knygos Helsinkio universiteto bibliotekoje // Knygotyra. – T. 35 (1999), p. 284-290.

16. Braziūnienė, Alma. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos XVII a. lituanikos fondo knygų ženklai // Knygotyra. – T. 19 (1992), p. 5- 10.

17. Braziūnienė, Alma. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos XVIII a. lituanikos fondo knygų ženklai // Knygotyra. – T. 20 (1993), p. 28- 33.

18. Braziūnienė, Alma. Lituanika Thomo Niewodniczanskio rinkiniuose // Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis, 1999. – Vilnius, 2000, p. 58-67.

19. Braziūnienė, Alma. Senosios kartografijos rinkiniai Lietuvoje // Knygotyra. – T. 36 (2000), p. 34-53.

20. Braziūnienė, Alma. Senosios knygos ženklai: tyrimo problemos. Knygotyros seminaras. Vilniaus universitetas, 1991 spalio 25.

21. Braziūnienė, Alma. Žymių asmenų autografai senosiose knygose // Tarp knygų. – 1996, Nr. 11, p. 25- 27.

22. Budginienė, Irena. Knygos nuosavybės ženklai (iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių) // Lietuvos muziejai. – 2007, Nr. 1, p. 27- 30.

23. Cimkauskas, V. Naujasis lietuviškas knygos ženklas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas, 1937. – T. 2, p. 37- 44.

24. Čepauskas , Alfonsas. Ekslibrisas praeityje ir dabar. //Mokslas ir Lietuva = Science, arts and Lithuania : iliustruotas mokslo žurnalas Lietuvai ir pasauliui / redakcinė kolegija: Algimantas Liekis (žurnalo vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. – [19]90, [Nr.] 1-[19]92, [Nr.] 1(6); t. 3, kn. 2/3(7/8) (1992)-t. 3, kn. 4(9) (1992). – Vilnius : Lituanus, 1990-1992.

25. Dambrauskienė, Ramunė. Mažosios Lietuvos lietuviškų giesmynų rinkinys Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje // Knygotyra. – T. 52 (2009), p. 145- 162.

26. Dambrauskienė, Ramunė. Nežinomi Mažosios Lietuvos spaudiniai // Tarp knygų. – 2004, Nr. 12, p. 12-13.

27. Dambrauskienė, Ramunė. Paskutinysis Johanno Friedricho Franco Schroederio spaustuvės leidinys // Tarp knygų. – 2006, Nr. 12, p. 18-19.

28. Dočkuvienė, Eugenija. Ekslibrisų paroda, skirta miesto jubiliejui. (Raseinių SVB) // Tarp knygų. – 2003, Nr. 10, p. 39.

29. Dunin, Janusz. Ekslibriso istorinė kaita ir reikšmė knygotyrai ir bibliofilijai // Knygotyra. – T. 42 (2004), p. 60-66. (Vertėjas iš lenkų k. A. Pacevičius).

30. Etnologo Vacio Miliaus ekslibrisų kolekcija : [katalogas / sudarytoja Renata Žemaitytė]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006 (Vilnius : Petro ofsetas). – 102, [2] p. : iliustr.

31. Feigelmanas, Nojus. Lietuvos inkunabulai. – Vilnius, 1975. – 496 p.

32. Feigelmanas, Nojus. Apie Vilniaus universiteto bibliotekos XV – XVII a. knygų proveniencijas ir jų mokslinę reikšmę // Iš Lietuvos bibliotekų istorijos. – Vilnius, 1985. – P. 13- 16.

33. Galaunė, Paulius. Ex-librisas Lietuvoje. XVI-XX šimtmečiai, Tauta ir žodis, IV. Kaunas, 1926.- 25 p., [25] lent.

34. Godelienė, Vida, Nekrašius, Jonas. Pauliaus Galaunės ekslibrisų kolekcija. Kaunas: Kauno M. K. Čurlionio dailės muziejus ir Pakruojo visuomeninis ekslibriso muziejus, 1990.

35. Grybienė, Aida. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Senosios periodikos skyriaus knygos ženklai // Knygotyra. – T. 42 (2004), P. 137- 143.

36. Gudmantas, Kęstutis. Vilniaus Universiteto bibliotekos paleotipai ir senieji lietuviški įrašai // Senoji Lietuvos literatūra. – 21 knyga, 2006, p. 363- 372.

37. Janeliūnaitė, Genutė. Ekslibrisas- knygos ženklas // Informacija ir biblioteka. – 2008, Nr. 2-3.

38. Jankevičiūtė, Giedrė. Lietuvos grafika. 1918-1940. Kaumas: E. Karpavičiaus leidykla, 2008.- 240 p.

39. Jatulytė, Ieva. Limburgo kolekcija Vilniaus universiteto bibliotekoje // Tarp knygų .- 2004, Nr. 9, p. 37.

40. Katalog starych drukow Biblioteki Ordynacji Nieswieskiej Radziwillow. Druki polskie XVI – XVIII w. [elektroninis išteklius] / opracowanie naukowe Stanislaw Siess- Krzyszkowski. – Krakow, [s.a]. Prieiga per internetą : <http:www.estreicher.uj.edu.pl/bazy_bibliograficzne/index.php/75>.

41.Kaunas, Domas. „Birutės“ draugijos biblioteka // Iš Lietuvos bibliotekų istorijos. – Vilnius, 1985. – P. 66- 81.

42. Kaunas, Domas. Donelaičio žemės knygiai : bibliofilijos apybraižos. – Vilnius, 1993. – 320 p.

43. Kaunas, Domas. Knygos nuosavybės ženklai // Tarp knygų.- Nr.11, 1993, p. 11-12.

44. Kaunas, Domas. Knygos ženklas – įrašas // Naujos knygos. – 1980, Nr. 9, p. 38- 40.

45. Kaunas, Domas. Lietuvininkų ekslibrisai // Naujos knygos. – 1978, Nr. 7, p. 40-41.

46. Kaunas, Domas. Mažosios Lietuvos bibliotekos (1879- 1919 m. Mažosios Lietuvos lietuvių bibliotekų istorinė apžvalga ). – Vilnius, 1983. – 112 p.

47. Kaunas, Domas. Mažosios Lietuvos jaunimo draugijų bibliotekos 1911- 1934 m. // Bibliotekų darbas. – 1980, Nr. 11, p. 34- 36.

48. Kaunas, Domas. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas. – Iliustr. // Lietuvos mokslų akademijos žinios. – 2005, nr. 5/6, p. 9–10.

49. Kaunas, Domas. Rašytinio ir spaudos paveldo sklaida socialinėje aplinkoje. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2005, lapkritis–gruodis (nr. 11–12), p. 5.

50. Kaunas, Domas. Retrospektyviosios lietuviškų knygų bibliografijos papildymai ir jų šaltiniai // Knygotyra. – T. 46 (2006), p. 65- 90.

51. Kaunas, Domas. Šilutės knygininkų ekslibrisai // Naujos knygos. – 1979, Nr. 2, p. 39- 40.

52. Kapurna, B. Ekslibrisas – knygos bičiulio ženklas // Bibliotekų darbas. – 1963, Nr. 12, p. 14.

53. Kisarauskas, Vincas. Ekslibrisas Lietuvoje 1900 – 1945 metais // Bibliotekų darbas. – 1969, Nr. 3, p. 30 – 31.

54. Kisarauskas, Vincas. Exlibris. – Vilnius, 1976. – 32 p.

55. Kisarauskas, Vincas. Įdomus knygos ženklas // Bibliotekų darbas. – 1974, Nr. 11, p.

56. Kisarauskas, Vincas. Lietuvos knygos ženklai: 1518 – 1918. – Vilnius, 1984. – 219 p.

57. Kisarauskas, Vincas. Senasis Lietuvos ekslibrisas //Bibliotekų darbas. – 1967, Nr. 9, p. 34 – 36.

58. Kisarauskas, Vincas. Seni ekslibriai // Bibliotekų darbas. – 1974, Nr. 2, p. 34 – 35.

59. Kisarauskas, Vincas. Spaustuvėse rinkti knygų ženklai // Naujos knygos. – 1970, Nr. 1, p. 10 .

60. Kisarauskas, Vincas. Vakarų Lietuvos bibliotekų ekslibrisai // Bibliotekų darbas. – 1974, Nr. 8, p. 27.

61. Klingaitė, Nijolė. Marks of ownership in the books of Bibliotheca Academia Vilnensis // Marks of ownership in old books : history, description, attribution : International Scientific Conference, National Library of Estonia, 12 – 13. 09. 2002 : abstracts. – Tallinn, 2002. – P. 45 – 46.

62. Kurliandskienė, Birutė. Ekslibrisų kolekcija // Bibliotekų darbas. – 1978, Nr. 4, p. 24 – 26.

63. Laucevičius, Edmundas. XV – XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose. – Vilnius, 1976. – 126 p., [114] iliustr.

64. Lietuvninkaitė, Nijolė. Asmeninės ekslibrisų kolekcijos integravimas į knygos kultūros paveldą ( Leono Jonaičio kolekcija) . – Knygotyra. – T. 42 (2004), p .152-166.

65. Lietuvninkaitė, Nijolė. Juozo Tumo – Vaižganto biblioteka // Knygotyra. – T. 16, sąs. I (1988), p. 49 – 56.

66. Lietuvninkaitė, Nijolė. Kolekcininko Leono Jonaičio palikimas // Nemunas. – 2004. 07. 22, Nr. 14 (455), p. 16.

67. Lietuvninkaitė, Nijolė. Vaclovo Biržiškos asmeninės bibliotekos knygos Kauno A. Sniečkaus politechnikos instituto bibliotekoje // Knygotyra. – T. 14, sąs. I (1986). p. 69 – 75.

68. Lietuvių ekslibrisas / sudarytojas, tekstų autorius ir dailininkas Vincas Kisarauskas ; [redakcinė komisija: Irena Geniušienė … [et al.]. – Vilnius : Vaga, 1991

69. Lietuvos kariuomenės bibliotekos ir ekslibrisai, 1918-1940 : [parodos katalogas, Pakruojo ekslibriso muziejus, 1991 lapkričio 20 d. – gruodžio 20 d.] / Lietuvos atsargos karininkų žurnalas „Kardas“, Pakruojo ekslibriso ir pašto meno muziejus ; [sudarė ir apipavidalino Jonas Nekrašius]. – Vilnius : „Kardo“ redakcija, 1991 (Pakruojis : Pakruojo VKĮK sp.). – 15 p. : iliustr.

70. Liškevičienė, Jolita. Knygos ženklų marginalijos // Knygotyra. – T. 42 (2004), p. 93 – 104.

71. Lūžys, Sigitas. Knygos nuosavybės ženklai kaip knygos kultūros istorijos šaltinis // Knygotyra. – T. 42 (2004), p. 50-59.

72. Lūžys, Sigitas. Senieji paraščių raštai // Darbai ir dienos. – T. 44 (2005), p. 175-188.

73. Lūžys, Sigitas. Senoji knyga Kaune // Knygotyra. – T. 35 (1999), p. 138 – 145.

74. Lūžys, Sigitas. Žemaičių seniūnijos knygų rinkiniai XVI – XVIII a. : (remiantis Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondais) // Knygotyra. – T. 33 (1997), p. 24 – 29.

75. Mačiulaitytė, Vilma. Kun. J. K. Gintilos asmeninės bibliotekos knygos Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (KAVB) // Žemaičių bibliofilas. – 2000, gruod. 15 (Nr. 2), p. 7.

76. Mažosios Lietuvos kultūros paveldas : Straipsnių, parengtų konferencijos ,,Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“ (2005 09 22–24) pranešimų pagrindu, rinkinys / Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija: [sudarytojas ir ats. redaktorius Domas Kaunas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. – 396, [1] p. : iliustr., faks.

77. Mažrimienė, Vida. Čekiški knygos ženklai Leono Jonaičio rinkiniuose // Tarp knygų. – 2002, Nr. 9, p. 19.

78. Merkelis, Aleksandras. Juozas Tumas – Vaižgantas. – Kaunas, [1934]. – T. 1, p. 240.

79. Merkelis, Aleksandras. Vaižgantas ir knyga // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas, 1937. – T. 2, p. 18.

80. Misiūnienė, Jadvyga. Elzevyrų leidiniai Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje // Tarp knygų. – 2006, Nr. 4, 14-21. Knygotyra. – T. 46 (2006), p. 101 – 117.

81. Misiūnienė, Jadvyga. Kelionių aprašymai XVI – XVIII a. leidiniuose iš LNB fondų // Tarp knygų. – 2009, Nr. 1, 13-20.

82. Misiūnienė, Jadvyga. Maskvos anoniminės spaustuvės evangelija (apie 1553 m.) Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje // Tarp knygų. – 2009, Nr.5, p.16-19.

83. Misiūnienė, Jadvyga. Senosios kosmografijos LNB Retų knygų ir rankraščių skyriuje // Tarp knygų. – 2002, Nr. 12, p. 14 – 21.

84. Narbutaitė, Gražina. Iš užmaršties : rašytojo Antano Skripkausko bibliotekos likimas // Bibliografija. – 2004, p. 47-50.

85. Narbutaitė, Gražina. Poeto Jovaro asmeninė biblioteka // Knygotyra. – T. 33 (1997), p. 154 – 165.

86. Narbutaitė, Gražina. Vertėjos Barboros Mejeraitės knygų rinkinys // Knygotyra. – T. 34 (1998), p. 67-73.

87. Narbutienė, Daiva. Apie Vilniaus universiteto paleotipus // Tarp knygų. – 2004, Nr. 5, p. 23-24.

88. Narbutienė, Daiva. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos lotyniškoji knyga XV – XVII a. – Vilnius, 2004. –245, [1] p.

89. Narbutienė, Daiva. Užrašas autoriaus dovanotoje knygoje : autografas ar donacinis įrašas // Knygotyra. – T. 42 (2004), p. 105-112.

90. Navickienė, Aušra. Knygos nuosavybės ženklai knygotyros šaltinių klasifikacijose // Knygotyra. – T. 42 (2004), p. 39-49.

91. Navickienė, Aušra, Zmroczek, Janet. Lietuviškų knygų rinkinys Britų bibliotekoje : Britų bibliotekoje esančių lietuviškų knygų, išspausdintų 1865 – 1904 m., aprašas // Knygotyra. – T. 33 (1997), p. 114 – 153.

92. Nekrašius, Jonas. Ekslibrisų muziejus bibliotekoje (Šiaulių apskr. P. Višinskio VB) // Tarp knygų. – 2002, Nr. 10, p. 41.

93. Nekrašius, Jonas. Lietuva knygos ženkluose XVI – XXI a. pr. – Šiauliai, 2009. – 62 p.: iliustr.

94. Nekrašius, Jonas. Lietuvos miniatiūriniai knygos ženklai // Tarp knygų, 2000, Nr.3, p. 23-25.

95. Nekrašius, Jonas. Naujos žinios apie Šiaulių krašto knygos nuosavybės ženklus // Tarp knygų. – 2006, Nr. 12, p.15-17.

96. Nekrašius, Jonas. Respublikos bibliotekų ekslibriai // Bibliotekų darbas. – 1986, Nr. 7, p. 24-25.

97. Nekrašius, Jonas. Šiaulių krašto knygos nuosavybės ženklai (XIX a. – XXI a. pr.) // Lietuviškos spaudos keliai Šiaurės Lietuvoje: 1864 – 1904 – 2004. – Šiauliai, 2005. – p. 279 – 302.

98. Pacevičius, Arvydas. Asmeniniai knygų rinkiniai Žemaitijoje // Žemaičių bibliofilas. – 2000, Nr. 2.

99. Pacevičius, Arvydas. Dingusio knygų pasaulio ženklai // Knygų aidai. – 2002, Nr. 1, p. 9-15.

100. Pacevičius, Arvydas. Kur veda bibliofilo Jono Chrizostomo Gintilos knygų pėdsakai? // Žemaičių bibliofilas. – 2001, gruod. 28 (Nr. 4), p. 6.

101. Pacevičius, Arvydas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bibliotekos. Tipologija, organizacinė struktūra, komplektavimo strategijos. – Vilnius, 2006. – 69 p.

102. Pacevičius, Arvydas. Lituanistikos fondo senųjų knygų ženklai Nacionalinėje bibliotekoje : nuo Petro Skargos iki Kristupo Stanislovo Lopacinskio // Tarp knygų. – 1999, nr. 11, p. 24-27.

103. Pacevičius, Arvydas; Burba, Domininkas. Portretinės grafitti senųjų Lietuvos knygų paraštėse : kūrybinės iškrovos mėginant plunksną // Knygotyra. – T. 46 (2006), p. 153-176.

104. Pacevičius, Arvydas. Senieji graffiti // Šiaurės Atėnai. – 2002, vas. 9, p. 4.

105. Pacevičius, Arvydas. Senosios regulos karmelitų prie Šv. Jurgio bažnyčios buvusio vienuolyno biblioteka : sovietmečio „spaudos archyvo“ šmėkla ar knygos kultūros faktas ? // Bibliografija 2005-2006. – 2007, p. 138-146.

106. Pacevičius, Arvydas. Senųjų knygos nuosavybės ženklų tipologija // Knygotyra. – T. 43 (2004), p. 50-57.

107. Pacevičius, Arvydas. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795 – 1864 metais // Dingęs knygos pasaulis. – Vilnius, 2005. – P. 54.

108. XV–XVI a. knygos Kauno bibliotekose = Libri saeculi quinti decimi et sexti decimi ex bibliothecis Caunensibus : katalogas / sudarė S. Lūžys, R. Urbaitytė, I. Vitkauskienė. – Vilnius, 2006. – 437 p.

109. Pister, Aleksandra. „Braunsbergo vargonų tabulatūra“ : intavoliacijos fenomenas XVII a. rankraštyje // Lietuvos muzikologija. – T. 9 (2008), p. 6-41.

110. Pleikienė, Ieva. Ekslibrisas asmens reprezentavimo aspektu : tipologijos eskizas // Vaizdas ir pasakojimas, ser. Acta Academiae Artium Vilnensis, Dailė. – 2002, Nr. 27, p. 251-265.

111. Pleikienė, Ieva. Ryškiausios stilistinės ekslibrisų kūrybos tendencijos Lietuvoje 1960 – 1990 // Knygotyra. – T. 45 (2005), p. 96-107.

112. Pleikienė, Ieva. Šiuolaikinio ekslibriso populiarėjimas Lietuvoje : rašytinė ir sakytinė versijos // Istorinė tikrovė ir iliuzija : Lietuvos dvasinės kultūros tyrimai, ser. Acta Academiae Artium Vilnensis, Dailė. – 2003, Nr. 31, p. 189-197.

113. Pleikienė, Ieva. Šiuolaikinis ekslibrisas – lietuvių dailės langas į pasaulį // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas, Vilnius, 2004. – T. 3, p. 123-133.

114. Pleikienė, Ieva. Šiuolaikinis Lietuvos ekslibrisas – meninės komunikacijos forma // Kalbotyra. – T. 42 (2004), p. 68-76.

115. Račius, Vidas. Rasta nauja lietuviška marginalija // Knygotyra. – T. 51 (2008), p. 272-274.

116. Račiūnaitė, Tojana. Gėlės atminties paraštėse. Vilniaus basųjų karmeličių meninės raiškos prielaidos // Menotyra. – 2003, Nr. 2 (31), p. 19-26.

117. Reimo, Tiiu. Lithuanian marks of ownership in collections of old books in Estonian libraries // Knygotyra. – T. 42 (2004), p. 113-124.

118. Ružancovas, A. Apie ex–librisą lietuvoje // Mūsų žinynas. – 1926, Nr. 33, priedas „Karo literatūros rodyklė“, Nr. 29-30, p. 530-533.

119. Saudargas, Povilas. Parodoje – lietuviško ekslibriso istorija. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2004, Nr. 3, p. 14-16.

120. Senoji lietuviška knyga Vilniaus universitete. [D.] 1. (Leidinių iki 1800 m. bibliografinė rodyklė) / sudarė N. Feigelmanas. – Vilnius, 1959. – 130 p.

121. Senoji Lietuvos knyga. XVI-XVIII a. : parodos katalogas / Vilniaus universiteto biblioteka ; [parodos autorė ir katalogo sudarytoja Alma Braziūnienė ; redakcinė kolegija: Birutė Butkevičienė (pirm.), Domas Kaunas, Irena Krivienė ; dailininkas Eugenijus Karpavičius]. – Vilnius : Baltos lankos, 1997. – 59 p. : iliustr., faks.

122. Simonavičius, Vytautas. Sentikių rankraštinė knyga // Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje : Konferencijos medžiaga. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys, 2006. – p. 42-52.

123. Spiečiūtė, Sondra. Rankraštinis įrašas kaip knygos nuosavybės ženklas senosiose lietuviškose knygose// Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis: Vilniaus universiteto leidykla,1995.-1997-193, [1] p.

124. Spiečiūtė, Sondra. Vilniaus universiteto bibliotekos senųjų lietuviškų knygų nuosavybės ženklai // Knygotyra. – T. 24 (1997), p. 79-89.

125. Stanislovo Didžiulio asmeninė biblioteka : katalogas / Kauno technologijos universiteto biblioteka; parengė Nijolė Lietuvninkaitė. – Kaunas, 2004. – 271, [1] p.

126. Steponaitienė, Jolita. A review of provenance studies in Lithuania // Marks of ownership in old books : history, description, attribution : International Scientific Conference, National Library of Estonia, 12-13. 09. 2002 : abstracts. – Tallinn, 2002. – P. 11.

127. Steponaitienė, Jolita. Knygos priklausomybės ženklų tyrinėjimų Lietuvoje apžvalga // Bibliografija. – 2002, p. 54-60.

128. Steponaitienė, Jolita. „Knygos turi savo likimus“ : Karaliaučiaus institucijų knygos ženklai Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje saugomose knygose // Bibliografija 2005-2006. – 2007, p. 154-166.

129. XVI – XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje = Lituanica saeculi sexti decimi et septimi decimi ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Lithuaniae : katalogas / sudarė Daiva Narbutienė, Violeta Radvilienė, Dalia Rauckytė – Bikauskienė. – Vilnius, 2007. – 502 p.

130. Tumelis, Juozas. Nauji Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos inkunabulai // Bibliotekų darbas. – 1984, Nr. 12, p. 30-31.

131. Tumelis, Juozas. Old book provenance : the essence and the cultural and historical significance // Marks of ownership in old books : history, description, attribution : International Scientific Conference. National Library of Estonia, 12-13. 09. 2002 : abstracts. – Tallinn, 2002. – P. 7.

132. Vengris, Vitolis E. Iškilieji (istoriniai) Lietuvos ekslibriai iki XX amžiaus. – Roma, 1987. – p. 191-192.

133. Vengris, Vitolis E. Lithuanian bookplates. – Chicago. – III (1980), p. 19, 21, 23, 25-27, 33.

134. Vilniaus Evangelikų Reformatų Sinodo bibliotekai – 450 : 2007 m. gruodžio 7-31 dienomis veikusios parodos katalogas [elektroninis išteklius] / įvadinį tekstą ir aprašus parengė Violeta Radvilienė. Prieiga per internetą : http://www.mab.lt/paroda_sinodui/index.html. – Žr. 2009-10-12.

135. Vilniaus universiteto bibliotekos aldai = The Aldines of Vilnius University Library : katalogas / sudarė Petras Račius ; [vertėja Irena Jomantienė]. – [Vilnius] : E. Karpavičiaus leidykla, [2008] ([Vilnius] : Sapnų sala). – 125, [2] p. : iliustr., faks., portr.

136. Vilniaus universiteto bibliotekos elzevyrai / sudarė Vidas Račius. – Vilnius, 1994. – 116 p.

137. Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai : katalogas / sudarė Nojus Feigelmanas, Irena Daugirdaitė, Petras Račius. – Vilnius, 2003. – 584 p.: iliustr.

138. Vladimirovas, Levas. Apie knygas ir bibliotekas: straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto biblioteka, 2002.- 288, [1] p.

139. Zaveckienė, Žiedūnė. Valerijos ir Izidoriaus Kisinų ekslibrisų kolekcija // Tarp knygų. – 1997, Nr. 11, p. 23-26.

140. Zdzichauskis, Vl. Senovės knygos paroda // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas, 1937. – T. 2,p. 18.

141. Zemkajutė, Agnė. Moters paieškos LNB retų knygų fonduose // Tarp knygų. – 2007 gruodis, p. 15-18.

142. Лариса Петина. Проблемы атрибуции книжных владельческих знаков = Knygos nuosavybės ženklų atribucijos problemos // Knygotyra. – T. 42 (2004), p. 25-38.

Atgal