Profesų namai

Vilniaus profesu namai (Domus Professa Vilnensis, 1604-1773).

Profesų namai

Namuose gyveno kunigai ir broliai. Šie kunigai dažniausiai būdavo davę 4 įžadus (profesiją), todėl patys namai vadinami profesų namais. 1601 m. Lietuvos viceprovincijolas Povilas Bokša nupirko keletą namų miesto centre profesų namams, 1604-1616 m. pastatyta šv. Kazimiero bažnyčia, šalia kolegiumas, vėliau – kiti vienuolyno pastatai. Profesų namai neturėjo pastovaus aprūpinimo, jie išsilaikė iš piniginių ir natūrinių dotacijų. Namuose gyvendavo 8-10 kunigų ir 10-13 brolių. 1773 m. panaikinus ordiną, keli buvę jėzuitai liko prie bažnyčios, kuri 1777 m. atiduota emeritams; 1799 m. tapo parapine. 1799-1812 m. ją administravo vienuoliai – reguliarieji atgailos kanauninkai, vėliau misionieriai. Po 1832 m. bažnyčia pertvarkyta į cerkvę.

Biblioteka sudaryta perkant knygas ir iš smulkių dotacijų. XVII a. 5 deš. karalaitis Karolis Ferdinandas skyrė žymią sumą bibliotekai išplėsti, o testamentu paliko ir savo knygų rinkinį. Tuo metu bibliotekai vadovavo Kristupas Merginis. 1698 m. biblioteka buvo perkelta į rytinį sparną, į sausesnes ir geriau vėdinamas patalpas. Prie profesų namų buvo saugomas Lietuvos provincijos ir Vilniaus prokuratorijos archyvas.

Šaltiniai
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995.- Krakow, 1996, p. 744-745.
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1966.- T.34, p. 149-150.