Vilniaus diecezinės seminarijos biblioteka

Vilniaus diecezine semin. Vilniaus diecezine semin.2

Vilniaus vyskupijos dvasine seminarija Vilniaus vyskupijos dvasine seminarija2

Seminarija įkurta vyskupo Jurgio Radvilos 1582 m. Pradžioje glaudėsi vyskupo rūmuose, jai vadovavo jėzuitai, prižiūrėjo Vilniaus kapitula. Tačiau dėl menkų lėšų joje mokydavosi tik 6-8 klierikai, gabiausius siuntė į Vilniaus akademiją. Dėl dažnų konfliktų su kapitula jėzuitai 1652 m. atsisakė jai vadovauti, tačiau ir toliau rengė kunigus Akademijoje ir Popiežiaus seminarijoje. 1774 m. seminarija perkelta į buvusius jėzuitų noviciato namus prie Šv. Ignoto bažnyčios, 1797 m. – į karmelitų vienuolyną prie Šv. Jurgio bažnyčios, kur išbuvo iki uždarymo 1945 m. Atkurta 1993 m., 1998 m. pavadinta Šv. Juozapo vardu, įgijo nevalstybinės aukštosios mokyklos statusą, rengia kunigus Panevėžio, Kaišiadorių ir Vilniaus vyskupijoms.

Seminarijos biblioteka buvo formuojama iš dotacijų, dovanų. 1792 m. ji perėmė didelę Vilniaus katedros kapitulos bibliotekos dalį. Bibliotekai perduotas konfederato vysk. Juozo Kazimiero Kosakovskio (1738-1794) knygų rinkinys ir kai kurių uždarytų vienuolynų knygos. 1860 m. bibliotekoje buvo 4875 veikalai (10 177 tomai). Sovietinei valdžiai seminariją uždarius, 1948 m. Knygų rūmams (dabar – Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvas ) perduota seminarijos biblioteka – 59 131 egzempliorių daugiausia religinio turinio knygų. Tarp jų – 1 300 unikalių XVI a. knygų lotynų kalba, 10 inkunabulų. 1993 m. atkūrus seminariją, biblioteka kuriama iš naujo.

Šaltiniai
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Krakow, 1996. P. 741-742.
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984. P. 153-156.
Lietuvių enciklopedija, t.34.- Bostonas, 1966. P.152-154.
http://www.seminarija.lt/