Marijampolės marijonų vienuolyno biblioteka

Marijonu biblioteka Marijonu biblioteka2

1750 m. Prienų seniūnijoje, Starapolės miestelyje prie Šešupės, įsikūrė vienuolių marijonų rezidencija. Oficialiai vienuolynas įkurtas 1758 m.- marijonų garbei ir jų įkurtas miestelis pavadintas „Marijampole”. Kaip ir kiekviename vienuolyne, jame egzistavo biblioteka. Marijonų veikimas sustabdytas po 1863 m. sukilimo, jiems uždrausta priimti naujus kandidatus. Todėl iki XX a. pr. liko vienas kunigas, o 1904 m. vienuolynas uždarytas. 1910 m. palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis slaptai su popiežiaus leidimu atkūrė vienuoliją užsienyje. Po I-jo pasaulinio karo atgaivintas vienuolynas Marijampolėje be rūpinimosi religiniu apaštalavimu bei švietimu, užsimojo sudaryti didelę biblioteką. Buvęs bibliotekos branduolys pačiame vienuolyne papildytas naujomis knygomis, knygos perkamos antikvariatuose, jas dovanojo stojantieji į marijonus kunigai. 1927 m. bibliotekai ir spaustuvei pastatyti specialūs namai. 1932 m. biblioteka turėjo per 50 000 tomų, ja buvo leidžiama naudotis mokslo reikalams. 1940 m. vienuolyną uždarius, biblioteka išvežta į Kauną, dalis perduota universitetui. Dalis knygų saugoma Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Vienuolyno archyvas saugomas Lietuvos Centriniame Valstybės archyve (LCVA).

Šaltiniai
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 70.
Lietuvių enciklopedija.-Bostonas, 1959.- T.17, p. 351-352.
Lietuvos vienuolynai: vadovas.- Vilnius, 1998, p. 172-178.
Pacevičius Arvydas. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1964 metais: dingęs knygos pasaulis.- Vilnius, 2005.
Totoraitis Jonas. Sūduvos Suvalkijos istorija. 1 dalis. – Kaunas, 1938.
Viliūnas Dalius. Marijampolės vienuo lių senovė// Suvalkija: etnokultūros istorijos leidinys. Nr.2(2000), p.9-50.