Oginskienė-Kalinowska Olga

LNMMB_A17575_2 LNMMB_A17162-1 LNMMB_R.XIX.B.2216-2

Grafaitė Olga Oginskienė (Kalinowska – Ogińska) (apie 1820 – 1899) – Irenėjaus Kleopo Oginskio (1808-1863), kompozitoriaus Mykolo Kleopo sūnaus, antroji žmona, buvusi caro Aleksandro II  rūmų freilina, Peterburge garsėjusi puikiu muzikiniu skoniu ir išsilavinimu. Jos tėvas buvo Lenkijos kariuomenės generolas Jozefas Kalinovskis.

Kunigaikštis Irenėjus Kleopas Oginskis – Raseinių bajorų maršalka, pagarsėjo kaip pavyzdingas ūkininkas, 1835 m. savo dvaruose panaikino baudžiavą. Rezidencija pasirinko Rietavo dvarą. Jis daug prisidėjo prie vietos gyventojų švietimo, miestelio sutvarkymo, fundavo bažnyčią. Žinomas kaip Simono Daukanto, Mikalojaus Akelaičio darbų rėmėjas; materialiai parėmė Lauryno Ivinskio 1846 m.  išleistą pirmąjį lietuvišką kalendorių – „Metskaitliai”. Įkūrė muzikos, agronomijos mokyklas, simfoninį orkestrą. Rietavo dvare minima buvusi didelė biblioteka, turėjusi net inkunabulų, buvo saugomas šeimos archyvas, portretų galerija ir gausybė meno kūrinių, garsi buvo archeologinių iškasenų kolekcija. Beveik visos Rietavo vertybės sudegė Pirmojo pasaulinio karo metais – išliko tik giminės portretai.

Turėjo du sūnus: Bogdaną (1848– 1909 , gyvenusį Rietave) ir Mykolą Mikalojų (1849–1902, gyvenusįPlungėje).
Žinomas Olgos Oginskienės antspaudas, vartotas 1845-1899 m. – ovalaus rėmelio viduje, karūnuotoje mantijoje vaizduojami du skydai su Oginskių ir Kalinauskų herbais, apačioje įrašas „OLGA OGIŃSKA“. Kitose knygose randamas rankraštinis įrašas „Olga Kalinowsky“.

Šaltiniai
Aftanazy Roman. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej / Roman Aftanazy. – Wyd. 2-ie, prjerz. i uzup.. – Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1991-. Cz. 1 Wielkie Księstwo Litewskie. Inflanty. Kurlandia. T. 3, Województwo Trockie. Księstwo Żmudzkie. Inflanty Polskie. Księstwo Kurlandskie. – 1992.- s. 277.
Chwalewik, Edward. Zbiory polskie = Collections polonaises : archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyżnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza. T. 2, N – Ż. – 1927. S.152.
Galaunė P. Ex-librisas Lietuvoje (XVI-XX šimym.).- K., 1926, pieš.33.
Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 76-77.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich… Tom IX, 626-627 s.
http://www.sejm-wielki.pl/b/9.278.229
http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Olga_Kalinauskaite_Oginskiene.htm