Pliateris Jurgis

Antspaudai:

Įrašai:

Pliateris Jurgis (1810-1836), lietuvių kalbos ir raštijos tyrėjas, bibliografas.

Plateris, Pliateris, Plioteris Jurgis I Konstantinas gimė 1810 m. Švėkšnoje, gausioje (buvo 11 vaikų) grafo Jurgio ir kunigaikštytės Karolinos Giedraitytės Broel Pliaterių šeimoje. Mokėsi Kražių ir Vilniaus gimnazijose, 1828 m. baigė Vilniaus universitetą, ten įsijungė į Lietuvos praeities ir  lietuvių kalbos tyrimo darbus. Kaupė lituanistinę biblioteką. Bendradarbiavo su D. Poška, S. Daukantu, J. Pabrėža ir ypač su Simonu Stanevičiumi, kurį pakvietė tvarkyti kuriamą biblioteką. Palaikė mokslinius ryšius su L. Rėza, P. Bohlenu ir kitais mokslininkais, rašiusiais apie lietuvių ir prūsų kalbas, savo lėšomis išleido S. Stanevičiaus surinktas lietuvių liaudies dainas, rinko, ieškojo ir aprašė daugiau kaip 200 lietuviškų knygų, kurias turėjo savo ar rado Karaliaučiaus bibliotekose. Jo biblioteką Gedminaičių dvare sudarė apie 3000 knygų, branduolį sudarė lituanistinės knygos. Pliaterio rinkiniuose buvo portretų, paveikslų, raižinių, taikomosios dailės kūrinių, XVI-XVIII a. pergamentų, lietuvių kalba rašytų rankraščių, pilių planų ir kt. Pliateris parašė studiją lietuvių kalba apie S. Chilinskio biblijos vertimą (1831 m.), straipsnį „Apie lietuvių kalbos akcentą ir muzikalumą“, parengė „Lietuvių kalbos etimologijos lentelę“ ir „Lietuvių kalbos gramatiką“. Mirė 1836.01.12 d.

Po Jurgio Pliaterio mirties biblioteka ir kolekcijos buvo perkeltos pas brolį Kazimierą į Stemplius, kur S. Stanevičius (jam testamentu buvo palikta biblioteka) dar 12 m. ja rūpinosi. Po šio mirties kolekcijomis niekas nesidomėjo, jos buvo kilnojamos po Pliaterių dvarus. 1910 m. Marijonas Pliateris (1873-1938?), bibliofilas ir muzealijų rinkėjas, paveldėjo Veprių dvarą su biblioteka ir meno rinkiniais. Per I-jį pasaulinį karą ir pokario metais nukentėjo Veprių dvaro rūmai ir biblioteka. 1919 m. išlikusias knygas nupirko Kauno universiteto biblioteka ir Valstybinis centrinis knygynas (dab. Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka).

Šaltiniai
Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918.- Vilnius, 1984, p.84.
Knygotyra. Enciklopedinis žodynas.- Vilnius, 1997.- P.293.
Žilėnas Vincas. Jurgis Plateris ir jo rinkiniai.//Kultūros barai, 1975, Nr.11.- P.61-64.