Sapiega Juozapas Stanislovas

Ekslibrisai

Sapiega Juozapas Stanislovas (Sapieha Józef Stanisław, Iosephus), 1708-1751

Juozapas Stanislovas – Sapiegų giminės Ružanų (Čerėjos) linijos atstovas, Vilniaus katedros klebonas, Vilniaus vyskupas sufraganas (nuo 1736 m.), Lietuvos dvasinis referendorius. Iki 1727 m. mokėsi jėzuitų kolegijoje Braneve, vėliau vienuolių misijonierių Šv. Kryžiaus seminarijoje Varšuvoje. 1732 m. įšventintas kunigu. Kaip vyskupo M. Zienkovičiaus koadjutorius aktyviai prisidėjo valdant Vilniaus vyskupiją, rūpinosi Vilniaus diecezine seminarija, atstovavo kapitulai seimuose.

J. S. Sapiega buvo išsimokslinęs dvasininkas, literatas, žinomas savo bibliofiliniais ir istoriniais pomėgiais. Nuo 1738 m. pradėjo kaupti savo rinkinius. Jų pagrindą sudarė rankraščiai, gauti iš Mstislavlio vaivadienės Teodoros Sapiegienės. Turėjo didelę ir vertingą biblioteką. Jo tėvas LDK maršalka Aleksandras Povilas (1671-1733) buvo vadinamas „gyvu knygų rinkiniu“. Sūnus perėmė tėvo aistrą rinkti knygas ir, paveldėjęs jo biblioteką Sapiegų rūmuose Vilniuje, Antakalnyje, ją žymiai padidino. Rūpinosi ir Vilniaus kapitulos bibliotekos sutvarkymu – jo nuopelnu yra šiuolaikinių knygų skolinimo principų įdiegimas ir fondo patikrinimo suorganizavimas. Pagal testamentą vyskupo asmeninė biblioteka (greičiausiai be Sapiegų rankraščių) buvo perduota Vilniaus kapitulos bibliotekai (pavieniai egzemplioriai, pažymėti ekslibrisais, išliko Varšuvos universiteto bibliotekoje). 1753 m. J. S. Sapiega fundavo teleskopą Vilniaus akademijos astronomijos observatorijai. Išleido veikalą „Oratio ad J. X. D. Michaelem Zienkowicz Episcopum Vilnensem“ (1731 m.).

Žinomi du J. S. Sapiegos ekslibrisai, jų autorius nežinomas, spėjama, kad XVIII a. vid. Vilniaus graverio Pranciškaus Vaclovo Balcevičiaus sekėjas. Kai kurie tyrinėtojai Balcevičių laiko jų autoriumi.

Šaltiniai
Bibliotheca Sapiehana : Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys : katalogas / Vilniaus universitetas ; sudarė Aušra Rinkūnaitė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010.- P.VIII.
Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai 1518-1918.- Vilnius, 1984.- P. 108-109.
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1961.- T. 26, p.473-474.
Petkus V. Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje.- Vilnius, 2002.- L.855-856.
Polski słownik biograficzny. – Warszawa ; Kraków: Polska Akademia Nauk. – T. 35/1, z. 144. – 1994. – S.24-27.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. -T.2.- Vilnius, 2002.- P.483.