Slucko gimnazijos biblioteka

Slucko gimnazija

Sluckas (dab. Baltarusija) nuo XIV a. įėjo į LDK sudėtį. Iki 1600 m. jį valdė kunigaikščiai Olelkaičiai, 1600 m. vedybų keliu atiteko Jonušui Radvilai. Nuo XVII a. iki XIX a. Sluckas buvo vienas pagrindinių kalvinizmo ir vienas žymiausių to meto LDK kultūrinio gyvenimo centrų. Kristupas Radvila (1585-1640) apie 1626 m. Slucke įkūrė gimnaziją (šaltiniuose 1617 m. minima mokykla). Buvo numatyta, kad gimnazija rengs būsimus evangelikų reformatų kunigus, ir 1625 m. sinodas kartu su mokyklomis nutarė steigti alumnatus ir bibliotekas. Gimnazija garsėjo savo aukštu mokymo lygiu, XVIII a. čia mokino lenkų ir vokiečių, lotynų kalbų, etikos, retorikos, istorijos, teisės ir matematikos; gimnaziją galėjo lankyti ir katalikai. Pradžioje mokslas buvo nemokamas. 1809 m. rusų valdžia gimnazijos statusą pakeitė į pavieto mokyklos, bet 1827 m. atkūrė gimnaziją. 1881 m. gautinai perėjo rusų žinion, pavadinta vyrų gimnazija. Išliko iki 1914 m.
Boguslavas Radvila (1620-1669) prie gimnazijos sudarė žymią biblioteką, pirko knygų (pvz. 1640 m. superintendento kun. Andriaus Dobžanskio (Dobrzański) knygų rinkinį). Čia ilgą laiką buvo saugoma Vilniaus evangelikų reformatų sinodo biblioteka. XIX a. bibliotekai knygas dovanojo Samuelis Aniševskis, Kristina Otenhauzaitė (Ottenhauzówna), Jurgis Okolovas, Stanislovas Borodzičius (Borodzicz), grafas Vilhelmas Grabovskis, Janas Krasinskis, Vanovskiai. Slucko gimnazijos knygos turi rankraštinį įrašą , liudijantį priklausymą bibliotekai.
Bibliotekos knygos buvo parinktos kunigams lavinti. Likę katalogai rodo, kad joje vyravo Šveicarijos autorių ir leidėjų kūriniai – Biblijos, beveik visi kalvinistiški egzegezės ir Biblijos komentarų leidiniai, teologinių traktatų, pamokslų leidiniai, liuteronų teologų kūriniai, poleminė literatūra, buvo katalikiškų leidinių. Be to, buvo ir pasaulietinio turinio knygų – Vokietijos universitetų profesūros knygos, antikos autorių darbai, Europos valstybių istorijos ir kita literatūra.
Bibliotekoje vyravo leidiniai lotynų, hebrajų ir graikų kalbomis, tačiau būta leidinių beveik visomis Europos tautų kalbomis.
XVII a. Slucke buvo ir Radvilų spaustuvė, kurią Boguslavo Radvilos duktė Liudvika Karolina Radvilaitė 1695 m. dovanojo Lietuvos kalvinistams.

Šaltiniai
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1963.- T.28, p. 154.
Lukšaitė Ingė. Protestantiška Vokietijos knyga Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės protestantų bibliotekose XVI-XVII a.// Knygotyra. 1996. 23(30), p. 7-21.
Narbutienė Daiva. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos lotyniškoji knyga XV-XVII a.- Vilnius, 2004.
Zarys historyczny Wileńskiego kośćioła ewangelicko-reformowanego i jego biblioteki. Opracował Wacław Girbert-Studnicki.- Wilno, 1932.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gimnazjum_w_S%C5%82ucku