Vilniaus katedros kapitula

Vilniaus kapitulos biblioteka_1 Vilniaus kapitulos biblioteka_2  Vilniaus kapitulos biblioteka_3 Vilniaus katedra

1387 m. įvedus krikščionybę Lietuvoje, 1388 m. popiežius Urbonas VI Poznanės vyskupą Dobrogostą įpareigojo kanoniškai sutvarkyti Vilniaus vyskupijos įsteigimą. Dobrogostas 1387 m. Vilniuje Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Jogailos funduotai bažnyčiai suteikė katedros titulą, pirmuoju vyskupu paskyrė pranciškoną Andrių Vasilą. Vyskupija priskirta prie Gniezno arkivyskupijos. Sudaryta kapitula iš 2 prelatų ir 10 kanauninkų. Vėliau įsteigtos arkidiakono, kustodo, scholastiko ir kantoriaus prelatūros. Jogaila, Vytautas ir didikai kapitulai dovanojo dvarų ir kitų turtų. Vyskupijos sostinė visą laiką buvo Vilnius – čia gyveno vyskupas ordinaras ir sufraganai (pavyskupiai). Kapitula prižiūrėjo 1582 m. įsteigtą diecezinę kunigų seminariją. Taip pat Vilniuje 1582-1798 m. veikė tarptautinė popiežiaus seminarija, 1803-1833 m. – tarpdiecezinė Vyriausioji dvasinė seminarija, o 1834 m. įsteigta dvasinė akademija 1842 m. perkelta į Peterburgą.

Kapitulos biblioteka įsteigta XVI a. pr. – tai viena seniausių bibliotekų Lietuvoje. Bibliotekai gausiai aukojo vyskupai Valerijonas Protasevičius (1579 m.), Eustachijus Valavičius (1630 m.), Konstantinas Kazimieras Bžostovskis (1722 m.), sufraganai Teodoras Skuminas (1669 m.), Juozapas Stanislovas Sapiega (1766 m.), Jurgis Albinas (Albinus) ir kt. Jai taip pat atiteko mirusių kapitulos narių J. Riškovskio 47 knygos (1606 m.), Ambraziejaus Beinarto 42 knygos (1603 m.), Mikalojaus Koriznos 40 knygų ir kitos asmeninės bibliotekos. Biblioteka turėjo apie 5400 tomų, jų tarpe inkunabulų. 1792 m. perduota vyskupijos katalikų kunigų seminarijai.

Žinomas 1670 m. bibliotekos superekslibris – ovaliame medalione, papuoštame ornamentais, iškaltas įrašas :“INTRODVCTAE/ AD ECCLAM CA:/ THEDRALEM VILN/ A“, autorius nežinomas. Bibliotekoje buvo naudojami kelių variantų ekslibriai – ornamentuoto stačiakampio rėmelio viduje įrašas: „EX/ BIBLIOTHECA/ VENERABILISSIMI/ CAPITULI/ CATH: VILN:“, knygose likę rankraštinių įrašų.

Literatūra:
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 143-144.
Kurczewski Jan. Biskupstwo Wileńskie : od jego założenia aż do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchoweństwa Djecezji Wileńskiej, oraz wykaz kościołów, klasztorów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych … – Wilno, 1912. S. 321-324.
Lietuvių enciklopedija, t.34.- Bostonas, 1966. P.200-202.