Hedio Andreas (1640-1703)

Nuo 1667 m. Karaliaučiaus universiteto logikos ir metafizikos profesorius, 2-jų tomų veikalo Organum Aristoteleum (Karaliaučius, 1668) autorius, 1679 m. tapo vyresniuoju alumnato inspektoriumi (šios abi pareigos minimos ekslibrise). 1694 m. elektoriaus reskriptu buvo paskirtas Pilies bibliotekos vadovu – Karaliaučiaus knygų žinovų tarpe A. Hedio tuo metu garsėjo kolekcionieriaus ir bibliotekininko kompetencija. A. Hedio, knygas kaupdamas nesiskaitant su išlaidomis, surinko daugiau kaip 3 tūkstančių knygų rinkinį. Jų tarpe buvo inkunabulų, XVI-XVII a. leidinių. Po jo mirties biblioteka buvo parduota aukcione. Sprendžiant iš aukciono katalogo (Bibliotheca Hedoniana…, Regiomonti, 1704- apie 3150 tomų), kaupė daugiausia teologines knygas. Antroje vietoje – filosofijos leidiniai (t.y. jo profesinių interesų objektas). Didesnioji rinkinio knygų dalis išspausdinta Karaliaučiuje; kataloge jų suregistruota virš 350 pavadinimų. A. Hedio taip pat kolekcionavo monetas, astronomijos ir fizikos instrumentus bei kitokias įvairenybes (brangius ir pusbrangius akmenis, mineralus ir kt.). 1705 m. biblioteka buvo parduota aukcione už aukštą kainą – bendra suma sudarė 12550 florenų ir 10grašių, nors parduotos buvo ne visos knygos. Dalis rinkinių pateko į Karaliaučiaus miesto biblioteką.

A. Hedio ekslibrisas sukurtas po 1679 m. Tai 119 x 70 mm dydžio vario raižinys. Viršuje nurodytos savininko pareigos, centre-herbas, apačioje ketureilis „Mano Pono, kuris mane įsigijo, teisė yra leisti kažkam manimi naudotis. O tu, jei esi teisingas, dėkingas grąžinsi mane Ponui. Jei sulaikysi, esi nedoras, o aš nebūsiu tinkamai panaudota“.

Šiuo metu knygų su A. Hedio ekslibrisu galima rasti Lenkijos, Ukrainos, Rusijos, taip pat Lietuvos bibliotekose.

Šaltiniai
Steponaitienė Jolita. “Knygos turi savo likimus”: Karaliaučiaus institucijų knygos ženklai Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje saugomose knygose// Bibliografija 2005-2006. Mokslo darbai.- Vilnius, 2007.- P.154-166.
Tondel Janusz. Książka w dawnym Królewcu Pruskim.-Toruń, 2001.- P.173, 285-286.