Kražių jėzuitų kolegijos biblioteka

Įsteigta 1608 m. jėzuitų misijoje Kražiuose, nuo 1615 m. veikė jėzuitų rezidencijoje, nuo 1618 m. Kražių kolegijoje. Panaikinus jėzuitų ordiną, kolegija liko Kražiuose ir 1773-97m. priklausė Edukacinės komisijos apygardai, 1797-1817 m. Kolainių karmelitų apskrities mokyklai, 1817-44 m. Vilniaus universiteto gimnazijai, 1844 m. perkelta į Kauną. Bibliotekos pradžia – Žemaičių vyskupo Merkelio Giedraičio dovanotas 100 knygų rinkinys. Pagal jėzuitų regulą kryptingai komplektuojamai, Žemaičių vysk. Mikalojaus Paco, kunigų Benedikto Šveichovskio ir Jurgio Stavinskio ir kitų remiamai bibliotekai išlaikyti bajorai Svechovskiai, Dausinai ir Danovskiai 1691 m. užrašė 1% metinių pajamų nuo 7 valakų žemės. 1711 m. Aleksandras Korfas perdavė savo knygų rinkinį. Biblioteką prižiūrėjo kolegijos rektorius, vėliau mokyklos prefektas: ji buvo įsikūrusi 2 kambariuose, turėjo 24 spintas. Pojėzuitinė biblioteka buvo padalyta į 35 skyrius ir 1803 m. turėjo 3264 tomus: gausiausiuose pamokslų (294 t.), asketikos (269 t.), retorikos (147 t.), poezijos (190 t.), jėzuitikos (189 t.), pasaulietinės istorijos (157 t.) ir kt. skyriuose vyravo knygos lotynų kalba: XVI a. spaudiniai sudarė 20%, XVII a.- 48%, XVIII a.- 29% fondo.1828 m. turėjo 4809, 1835 m.- 5327, apie 1840 m.- 5879 tomus. Padaugėjo knygų lenkų, prancūzų ir rusų kalbomis, buvo gaunami naujausi gamtos, fizikos ir matematikos veikalai, atsirado lietuviškų (Mikalojaus Daukšos Postilė 1599 m., „Lenkiškos ir lietuviškos evangelijos” 1647 m. ir kt.) ir lituanistinių leidinių (Alberto Vijuko Kojelavičiaus, Aleksandro Gvagninio, kt.). Gimnaziją keliant į Kauną, senosios kolekcijos rinkinys (2553 t.), kaip netinkamas mokyklai, perduotas Žemaičių kunigų seminarijos bibliotekai, dalis – Raseinių stačiatikių dvasininkams, 17 inkunabulų pasiėmė Vilniaus mokslo apygrados kuratorius. Kražių kolegijoje mokėsi ir dirbo Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Dionyzas Poška, Saliamonas Mozerka Slavočinskis, Simonas Stanevičius, Liudvikas Adomas Jucevičius, Motiejus Valančius (1834-1840 m. jis tvarkė biblioteką ir paliko nemažai įdomių įrašų, jo nuomone, vertingiausiose knygose). 1870 m. dalis knygų perduota Vilniaus viešajai bibliotekai, dalis vėliau teko Vytauto Didžiojo universitetui. Šiuo metu Kražių kolegijos knygų yra Vilniaus universiteto, Nacionalinėje, Kauno technologijos universiteto ir VDU bibliotekose.

Šaltiniai
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Krakow, 1996. S.332-333.
Kisarauskas Vincas. Knygotyra: enciklopedinis žodynas.- Vilnius, 1997, p. 206.
Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 61.
Pacevičius A. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 m. – Vilnius, 2005.- P.111-112.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, t.10, Vilnius, 2006, p. 744.