Lopacinskis Ignotas Dominykas Pranciškus

I. D. P. Lopacinskis (Łopaciński Ignacy Dominik Franciszek, 1822-1882) – Sarijos (Vitebsko gub.) ir Kairėnų (prie Vilniaus) dvarininkas. Domėjosi matematikos ir gamtos mokslais, gyveno Sarijoje, ūkininkavo,1856 m. išrinktas Drisos pavieto bajorų maršalka. Dar iki 1863 m. sukilimo aktyviai dalyvavo pusiau legalioje opozicijoje. 1863 m. – Lietuvos sukilėlių vyriausybės narys („baltųjų“ komiteto), bet pasisakė už demokratiją ir žemės reformą. Lietuvos provincijų valdymo skyriuje vadovavo spaudos ir korespondencijos sektoriui, parašė daugumą atsišaukimų. Po sukilimo nebuvo represuotas. Kurį laiką gyveno Kairėnuose, vėliau Sarijoje. Kairėnų dvare buvo didelė biblioteka ir archyvas. Jo sūnus Stanislovas Lopacinskis apie 7000 Kairėnų dvaro knygų padovanojo Vilniaus mokslo bičiulių draugijos bibliotekai.

Šiuo metu dalis Kairėnų dvaro bibliotekos knygų ir rankraščių saugoma Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių bibliotekoje, jų yra Vilniaus universiteto, Lietuvos nacionalinėje bibliotekose.

Šaltiniai
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 68.
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1958.- T.16, p. 434.
Polski słownik biograficzny.- Wrocław etc., 1973.- T.XVIII/3, z.78.- S.397-398.