Tilžės gimnazijos biblioteka

Tilžes gimnazija Tilžės gimnazija

Sovetskas arba Tilžė (vok. Tilsit) – miestas dab. Rusijoje, Kaliningrado srityje. Iki 1945 m. buvo Mažosios Lietuvos – Prūsijos kunigaikštystės dalies – miestas.

Lietuvybei svarbi Tilžės gimnazija, veikusi 1586-1944 m. Įkurta kunigaikščio Alberto Frydricho įsakymu, pavadinta Fürstenschule (Kunigaikščio mokykla). Tai buvo 3 klasių aukštesnioji mokykla. Mokomoji kalba- lotynų. Nuo 1618 m. vadinosi Provincijos mokykla. Po 1791-1808 m. reformų mokykla padalinta į išsimokslinusiųjų mokyklą (vok.Gelehrten Schule) – jos auklėtiniai rengti studijoms universitetuose – ir žemesnę miesto mokyklą, rengusią vidurinės grandies tarnautojus. 1812 m. mokykla pavadinta Valstybine karališkąja gimnazija (vok. Königliches Gymnasium zu Tilsit), 1918 m. – Valstybine humanistine gimnazija (vok. Staatliches Humanistiches Gymnasium). Tai buvo aukšto lygio mokymo įstaiga, XIX a. įgijusi klasikinės šešiaklasės gimnazijos statusą. Joje įvairiu laiku buvo lietuvių kalbos pamokų, skiriamos stipendijos lietuviams (pvz.: 1844 m. sudarytas 3000 talerių fondas įsteigti 12 stipendijų jaunuoliams, kurie mokysis lietuvių kalbos). To reikalavo esminė šios mokymo įstaigos nuostata: ruošti dvi kalbas mokančius valdininkus, tarnautojus bei dvasininkus Mažosios Lietuvos regionui. Gimnaziją baigė ar joje dirbo nemažai lietuvių – Mažosios Lietuvos religijos, mokslo ir kultūros darbuotojų – Jonas Rėza, Aleksandras Teodoras Kuršaitis, Danielius Kleinas, Vilius Gaigalaitis ir kiti.

Gimnazija turėjo solidžią biblioteką – kaupė mokomąsias knygas, reikšmingus mokslo veikalus. Jos fonduose buvo senų, vertingų XVI-XVII a. leidinių, tarp jų keli lotynų kalba rašyti manuskriptai, graikų ir romėnų klasikų tekstai bei jų komentarai, XVI a. pradžios Biblijų leidimai lotynų bei vokiečių kalbomis, nemažai lietuviškų spaudinių. 1890 m. biblioteka turėjo daugiau nei 4000 knygų.

Superekslibrisas sukurtas po 1870 m., antspaudas – XIX a.-XX a. pr.

Literatūra:
Juška Albertas. Mažosios Lietuvos mokykla. – Klaipėda, 2003. – P.640-655.
Kisarauskas Vincas. Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918.- Vilnius, 1984, p. 198-201.
Lietuvių enciklopedija, t.31. – Bostonas, 1964. – P.195.
Mažosios Lietuvos enciklopedija.- Vilnius, 2009. – T.4, p.537-538.